turkey

Meleagris gallopavo
Meleagris gallopavo

Dorerin Ingerand

turkey n.

  1. imin-oeta ouwak - Meleagris gallopavo me Meleagris ocellata

Gait